Fly Tying Pattern - Herter's Bastard Midge

Detailed instructions for tying a Herter's Bastard Midge.